fbpx

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu powiązanego z walutą obcą. W takim kredycie stopa procentowa lub kwota kredytu jest związana z pewnym indeksem finansowym. Indeks ten może obejmować różne elementy, takie jak stopy procentowe, wskaźniki inflacji lub inne zmienne ekonomiczne.

bank kredyt indeksowany a denominowany

Kredyt indeksowany – czym jest?

Kwota kredytu w kredytach indeksowanych jest wyrażona w polskich złotych. Kredyt indeksowany jest często stosowany w celu zminimalizowania ryzyka stopy procentowej lub chronienia kredytodawcy przed wpływem zmian w warunkach rynkowych. Kiedy kredyt jest indeksowany, zmiany w wartości indeksu będą miały bezpośredni wpływ na warunki kredytu. Na przykład: jeśli kredyt jest indeksowany do stopy procentowej, to wraz ze wzrostem lub spadkiem tej stopy procentowej, zmienia się również stopa procentowa kredytu. Najczęściej spotykane indeksy używane w kredytach indeksowanych to: Libor, Euribor i stopy inflacji. Kredyt indeksowany może pomóc w zabezpieczeniu przed ryzykiem stopy procentowej, co może być korzystne zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Jednakże podobnie jak w przypadku kredytu denominowanego, istnieje ryzyko związane z kredytem indeksowanym. Jeśli wartość indeksu rośnie, kredytobiorca może musieć stawić czoła wyższym kosztom obsługi kredytu. Często się zdarza, że kredyty indeksowane zawierają w umowach zapisy niedozwolone, przez co można je z sukcesem podważyć w sądzie.

Co to jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany to forma kredytu, w której kwota kredytu, raty lub inne zobowiązania są wyrażone w walucie obcej lub jednostkach miary innego kraju. Jest to kredyt udzielany w walucie, która różni się od waluty kraju, w którym kredytobiorca mieszka lub prowadzi działalność. Trzeba jednak zaznaczyć, że kredyt denominowany wypłacony jest w walucie polskiej. Istnieje kilka powodów, dla których kredyt denominowany może być stosowany:

 

  • Niższe koszty finansowania. Czasami korzystniej dla pożyczkodawcy jest pozyskiwanie środków w jednej walucie, co może prowadzić do niższych kosztów finansowania.
  • Ryzyko walutowe. Z punktu widzenia kredytodawcy kredyt denominowany może pomóc w przeniesieniu ryzyka walutowego na kredytobiorcę. To oznacza, że ​ kredytobiorca ponosi niebezpieczeństwo związane z ewentualną zmianą kursu wymiany walut.
  • Dostęp do międzynarodowego kapitału. Firmy i instytucje mogą decydować się na kredyty denominowane, aby pozyskać kapitał na międzynarodowym rynku finansowym.

Jednak korzystanie z kredytu denominowanego wiąże się z pewnym ryzykiem dla kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli dochody generowane są w innej walucie niż ta, w której zaciągnięto kredyt. Wahania kursów wymiany mogą wpływać na wysokość spłaty kredytu, co może prowadzić do zwiększenia obciążeń finansowych w przypadku niekorzystnych zmian kursu walutowego. Kredyty denominowane często zawierają niedozwolone zapisy w umowach (klauzule abuzywne), przez co są uznawane przez polskie sądy za wadliwe.

Kredyty indeksowane i denominowane często są błędnie określane kredytami walutowymi. Kredyty walutowe są wyrażone w walucie obcej, a co za tym idzie kwota kredytu, uruchomienie kredytu, spłata rat, a także hipoteka odnoszą się do waluty obcej. Taka umowa kredytowa nie ma wad prawnych, więc nie ma możliwości jej podważenia.

franki szwajcarskie kredyt indeksowany a denominowany

Nieważność umowy kredytowej

Pomoc Kancelarii Prawnej Nowak i Wspólnicy z Lublina

Co istotne dla frankowiczów, większość umów kredytów, które są indeksowane lub denominowane do waluty obcej, mogą być skutecznie podważone w sądach. Kredytobiorcy CHF mają prawo domagać się uznania umowy za nieważną i żądać zwrotu opłat związanych z obsługą kredytu, takich jak raty i inne opłaty. Ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że ewentualna późniejsza spłata kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń przeciwko bankowi. Co istotne, wcześniejsza spłata kredytu również nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania korzystnego wyroku w tej sprawie. Jeśli Twoim problemem jest tzw. kredyt frankowy, skontaktuj się z ekspertami z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.