fbpx

Frankowicze z Lublina i innych miejscowości w Polsce, pragnąc skierować swoją sprawę do sądu, mogą podjąć kilka kroków w zależności od swojej sytuacji i statusu jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Oto, jak można złożyć pozew…

Kredytobiorca frankowy – Konsument

Składanie pozwu osobiście w biurze podawczym sądu:

Frankowicz może osobiście złożyć pozew w biurze podawczym sądu, wybierając ten, który jest właściwy ze względu na miejsce swojego zamieszkania. W takim przypadku data złożenia pozwu to dzień, w którym zostanie on oficjalnie dostarczony do sądu.

Wysyłka pozwu pocztą:

Ponadto kredytobiorca frankowy ma także możliwość wysłania pozwu za pośrednictwem poczty. W tej sytuacji data nadania przesyłki pocztowej na adres sądu będzie uznawana za datę złożenia dokumentu.

Wybór Sądu:

Kredytobiorca może składać pozew do sądu, w okręgu którego ma swoje miejsce zamieszkania. To oznacza, że może to być sąd, na obszarze którego mieszka (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

pozew do sądu kancelaria frankowa lublin

Frankowicze – Przedsiębiorcy

Wybór sądu na podstawie miejsca zamieszkania:

Frankowicz będący przedsiębiorcą może zdecydować się skierować pozew do sądu, w okręgu którego ma swoje miejsce zamieszkania.

Wybór sądu na podstawie siedziby pozywanego banku:

Alternatywnie przedsiębiorca ma także prawo składać pozew do sądu, w okręgu którego siedzibę ma pozywany bank. Ten wybór może wynikać z wygody, ale również z zastosowania przepisów prawa. W obu przypadkach: zarówno frankowicz konsument, jak i przedsiębiorca, muszą przestrzegać procedur i terminów określonych przez prawo procesowe.

Warunki formalne pozwu – frankowicze Lublin

Jakie warunki formalne powinien spełniać pozew składany przez frankowicza?

  • Dokładne określenie żądań, jakie chcielibyśmy, aby sąd orzekł w wyroku.
  • Wskazanie wartości przedmiotu sporu.
  • Podanie daty wymagalności roszczeń.
  • Powołanie faktów, na których frankowicz opiera swoje żądania.
  • Poinformowanie sądu o próbie polubownego rozwiązania sporu.

Kredytobiorcy CHF, którzy wciąż spłacają kredyt, powinni żądać stwierdzenia nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu frankowego. Drugim żądaniem jest żądanie zapłaty określonej kwoty. Ta suma różni się w zależności, czy pozew składa frankowicz konsument czy frankowicz przedsiębiorca (ze względu na inne terminy przedawnienia roszczeń). Frankowicze konsumenci, którzy już spłacili kredyty CHF, mogą ubiegać się o zwrot zapłaconych na rzecz banku świadczeń z tytułu umowy kredytu. W przypadku kredytobioców przedsiębiorców konieczne jest sprawdzenie, czy w ogóle i jaki można uzyskać zwrot (podobnie przez wzgląd na terminy przedawnienia). Spełnienie powyższych warunków formalnych jest konieczne, aby sąd przyjął pozew do rozpoznania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu?

Ważne jest, aby frankowicze starannie przygotowali dokumentację związaną z kredytem CHF w kontekście składanego pozwu. Obejmuje ona następujące elementy:

 

  1. Umowa kredytu CHF. Centralnym dokumentem jest oryginalny egzemplarz umowy kredytu frankowego. Umowa ta stanowi fundament wszelkich transakcji między kredytobiorcą a instytucją finansową, precyzując warunki spłaty, oprocentowanie oraz wszelkie klauzule dotyczące zmiany kursu walutowego.
  2. Aneksy do kredytu frankowego. Jeśli w trakcie trwania kredytu dochodziło do jakichkolwiek zmian warunków umowy, takich jak modyfikacje oprocentowania czy innych kluczowych parametrów, konieczne jest dołączenie aneksów do umowy kredytu CHF.
  3. Regulaminy kredytu CHF. Dokumenty regulaminowe, które określają zasady i warunki funkcjonowania kredytu w frankach szwajcarskich, również powinny być dołączone do pozwu. Regulaminy te są istotne dla zrozumienia wszelkich postanowień i zobowiązań, które obowiązują między stronami umowy.
  4. Zaświadczenie o spłacie kredytu. Dodatkowym ważnym dokumentem jest zaświadczenie od banku potwierdzające aktualny stan spłaty kredytu. To istotne, aby wykazać, że Frankowicz regularnie i terminowo spłacał zobowiązania kredytowe.
kancelaria radców prawnych nowak i wspólnicy Lublin

Niezbędnym elementem dokumentacji jest także dowód uiszczenia zapłaty od pozwu. Dla konsumentów maksymalna opłata za złożenie pozwu wynosi 1000 zł, natomiast dla przedsiębiorców – 5% wartości sporu. W przypadku zwycięstwa frankowicza w sporze sądowym, ta opłata zostanie zwrócona przez stronę przegraną, czyli przez instytucję finansową.

Rzetelne przygotowanie dokumentacji oraz odpowiednie opłaty są kluczowe dla skuteczności procesu sądowego. Frankowicze powinni dążyć do zgromadzenia kompletnego i precyzyjnego zestawu dokumentów, aby wzmocnić swoją pozycję prawną i zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego w sprawie kredytu CHF.