fbpx
Sąd Najwyższy odwołanie posiedzenie

AKTUALIZACJA 5.12.2023, godzina 12:50

Sąd Najwyższy informuje, że posiedzenie jawne wyznaczone na 6 grudnia 2023 r. w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego skutków ustalenia nieważności umów tzw. kredytów frankowych zostało odwołane.

Przyczyną odwołania posiedzenia jest złożenie przez pozwany bank, na dwa dni przed posiedzeniem, wniosków, w których zakwestionowano bezstronność i niezawisłość wszystkich siedmiu sędziów orzekających w sprawie (art. 29 § 5 ustawy o Sądzie Najwyższym). Konieczność rozstrzygnięcia tych wniosków uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie prawne.

Aktualny tydzień obfituje w istotne wydarzenia dla frankowiczów z Lublina i całej Polski. 7 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochyli się nad pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-140/22, w którym odpowie na cztery pytania dotyczące:

  • terminu wymagalności roszczenia kredytobiorcy w sprawie frankowej.
  • wiążącego się z tym terminu przedawnienia oraz momentu rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych dla frankowiczów za opóźnienie.
  • znaczenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności, które kredytobiorcy składają po wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie III CZP 6/21.
  • kwestię przysługującego ewentualnie bankowi prawa do pomniejszenia świadczenia należnego kredytobiorcy o odsetki kapitałowe, które przysługiwałyby bankowi w przypadku, gdyby umowa była ważna.

Co znamienne, kwestia rozliczenia kredytobiorcy frankowego i banku, w tym możliwość naliczenia dodatkowego wynagrodzenia lub zasad ewentualnej waloryzacji, zostanie poddana ocenie Sądu Najwyższego dzień wcześniej – 6.12.2023 r. Pytanie dotyczy spłaconego kredytu udzielonego w walucie polskiej indeksowanego do waluty obcej. Sąd Najwyższy oceni, czy w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu CHF kwotę ewentualnego wzbogacenia banku należy wyliczyć, uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu frankowego. Czy też może należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych (sygn. akt III CZP 54/22)?

frankowicze Lublin TSUE Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Frankowicze Lublin kontra banki – rozliczenie

Co zmieni wyrok C-140/22?

Warto zaznaczyć, że zarówno pytanie zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego dotyka tożsamego problemu. Mowa konkretnie o zasadzie rozliczenia wzajemnych świadczeń frankowiczów i banków w przypadku upadku nieważnej umowy kredytowej. Co do odpowiedzi TSUE należy spodziewać się, że Trybunał konsekwentnie w ślad za poglądem wyrażonym w wyroku C-520/21 wskaże, że bankowi nie należy się dodatkowe wynagrodzenie poza wypłacony kapitał. Pomniejszanie świadczenia należnego frankowiczom w związku z uznaniem ich wpłat za świadczenia nienależne o wymiar odsetek kapitałowych, a więc wynagrodzenia za wykonanie ważnej umowy, prowadziłaby do nadmiernego uprzywilejowania banków sięgającego po nieuczciwe postanowienia umowne. Taki sposób wykładni przepisów Dyrektywy stałby w sprzeczności z celem wyrażonym w art. 7 ust. 1 Dyrektywy. Trudno się spodziewać, aby Trybunał przyjął tak niekorzystny sposób rozumienia przepisów dla frankowiczów z Lublina i całej Polski.

Czy Sąd Najwyższy stanie po stronie frankowiczów?

O ile wykładnia przepisów Dyrektywy 93/13 przez TSUE jest raczej konsekwentna, o tyle kierunek, w którym zmierzać będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest trudniejsze do przewidzenia. W świetle interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13 wydaje się, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego bank zobowiązany jest zwrócić frankowiczom otrzymane świadczenie w wysokości, w jakiej je faktycznie otrzymał. Każda inna wykładnia prowadziłaby do nadmiernego uprzywilejowania banku sięgającego po nieuczciwe postanowienia umowne.

Frnakowicze Lublin Sąd Najwyższy Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Jesteś frankowiczem z Lublina lub okolic z aktywnym lub spłaconym kredytem frankowym? Czekasz na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-140/22, żeby podjąć decyzję, czy skierować roszczenia przeciwko bankowi? Ciekawi Cię, co postanowi Sąd Najwyższy? Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z siedzibą w Lublinie zajmują się kompleksową pomocą kredytobiorcom frankowym. Potrzebujesz porady? Chcesz, abyśmy bezpłatnie przeanalizowali Twoją umowę kredytu CHF? Wypełnij prosty formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą.